GABINET PSICOPEDAGÒGIC

El Gabinet és l’equip de suport a l’equip docent en la seva tasca d’atendre la diversitat, és a dir, d’oferir la resposta més ajustada a les necessitats educatives de TOTS els alumnes.

Les funcions que duu a terme aquest equip són:

 • Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat.
 • Oferir orientació, suport i recursos en relació als processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.
 • Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.
 • Coordinació de les actuacions dels serveis externs.

Aquest gabinet psicopedagògic està format per un conjunt de professionals, aquest són:

 • Una pedagoga/logopeda
 • Una psicòloga
 • Una psicopedagoga
 • Mestres de suport dels diferents cicles

Durant el curs es realitzen diferents actuacions i intervencions amb els alumnes dels diferents cursos. Aquestes intervencions van dirigides a fer una avaluació d’alumnes amb dificultats actitudinals, relacionals i en l’adquisició dels aprenentatges.

També realitzen altres intervencions i actuacions, com podrien ser:

Srta. Cristina Salagaray

Srta. Patrícia Torondel

Srta. Andrea Armengol

 • Assessorament en relació als processos educatius.
 • Participació en la planificació de la resposta educativa: estratègies metodològiques, materials.
 • Avaluació de la parla i grups de logopèdia.
 • Assessorament a les famílies.
 • Participació en l’elaboració de Plans Individualitzats.
 • Docència a alumnes amb necessitats educatives especifiques.
 • Administració de proves psicopedagògiques col·lectives per tal de millorar la detecció i ajustar la intervenció educativa.
 • Detecció i participació en la proposta educativa per als alumnes amb altes capacitats.
 • Coordinació amb d’altres serveis que facin seguiment d’alumnat del nostre centre com ara l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica), EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), o d’ altres professionals…
 • Orientació acadèmica i professional.