Preàmbul

Constitució i les lleis reconeixen el dret de tothom a l'educació i a la llibertat d'ensenyament. És a dir, en la nostra societat democràtica i pluralista, s'ha de garantir l'exercici dels següents drets i llibertats:

   el dret dels infants, adolescents i joves a una escola que promogui el ple desenvolupament de la persona i la seva capacitació per a la vida professional;

   el dret dels pares a decidir sobre el tipus d'educació que han de rebre els seus fills, a elegir l'escola que prefereixin,i a ser respectats en llurs conviccions;

    el dret de les persones i grups socials a crear i dirigir escoles i a impartir-hi un determinat tipus d'educació (expressari garantir el Caràcter Propi);

    el dret dels professors a realitzar la seva acció docent amb llibertat, d'acord amb les característiques pròpies del centre i el nivell educatiu que els correspongui.

L'escola, per consegüent, és una de les respostes institucionals més importants al dret de tota persona a l'educaciói un dels factors més decisius per a la formació de les persones i de les famílies en l'estructuració de la vida i de la societat.

Els poders públics, com a responsables del bé comú i garants dels drets i llibertats dels ciutadans, han de fer possible l'exercici pràctic del dret de tothom a l'educació, bo i assegurant la gratuïtat de les escoles i lallibertat d'ensenyament

 

 

La nostra proposta educativa

El pluralisme de la nostra societat es tradueix en una diversitat d'escoles, algunes de les quals han estat creades pels poders públics i altres són fruit de la lliure iniciativa dels ciutadans. Les nostres són d'aquestes; són un oferiment de la Congregació de Fills de la Sagrada Família, institució eclesial formada per religiosos-sacerdots i concebuda com una família al servei de les famílies, principalment per mitjà de l'educació i instrucció catòlica dels infants i dels joves, que segueix i proposa el model de la Sagrada Família de Natzaret.

Amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l'Església del nostre país, sintetitzem l'Ideari o Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes en els següents principis i criteris d'actuació inspirats en la que nosaltres anomenem Pedagogia de l'Evangeli de Natzaret, que formulà i posà en pràctica Sant Josep Manyanet.

 

 

Les nostres escoles

Les nostres escoles promouen la formació integral dels alumnes d'acord amb una con­cepció integral de l'home, de la vida i del món. Són, al mateix temps, una llar i una esco­la, per tal que els alumnes, talment com Jesús a Natzaret, assoleixin un creixement inte­gral i harmònic, i es preparin a participar activament en la transformació i millorament de la família i de la societat. Per això:

   promouen un ambient, que anomenem natzareno-familiar per tal com, inspi­rant-se en la vida i formació de la família de Natzaret, fa de les nostres esco­les una veritable prolongació de la llar, on l'alumne és conegut i cridat pel propi nom, i els educadors són pares abans que mestres;

  són centres on la cultura del cor i de l'intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota la labor pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics al servei de l'educació;

  presenten l'Evangeli com una opció de vida i compromís, fent referència cons­tantment en la formació religiosa i catequètica a l'estil de vida i als valors de Jesús, Maria i Josep a Natzaret;

  orienten els alumnes en la descoberta i maduració de llur vocació, especial­ment per mitjà d'una preparació progressiva vers el sagrament del matri­moni;

  ofereixen una experiència familiar el més rica possible, gràcies a l'acceptació i respecte mutus, a les relacions personals basades en la confiança i el diàleg, i l'ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots;

estan obertes a totes les famílies, especialment a les més necessitades, i per tant, s'acullen al finançament públic d'acord amb les lleis, a fi de garantir la gratuïtat de l'educació;

fan realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Co­munitat Educativa en un clima de veritable família;

s'insereixen en la realitat sòcio-cultural de Catalunya com a centres d'anima­ció i serveis culturals, i com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora.

 

 

L’educació cristiana a les nostres escoles

 

A les nostres escoles procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Amb aquest objectiu,

    els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives;

    eduquem la seva dimensió social i promovem la seva inserció en la comunitat mitjançant la vida familiar, l'experiència del grup i aquelles formes de con­ducta pròpies d'un home i d'un cristià;

    fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.

L'educació cristiana que promovem vol tenir sempre el caràcter d'un oferiment respec­tuós envers la llibertat de tots els alumnes, dels professors i de les famílies, els quals han de respectar igualment el Caràcter Propi del centre. Amb aquests criteris,

  ensenyem la religió catòlica i pretenem la formació d'uns alumnes conscients i responsables, a través d'un plantejament fonamentat i crític del fet religiós;

  afavorim la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, de manera que desemboqui en la síntesi entre la fe i la vida, i en la seva participació activa en la comunitat eclesial;

  eduquem en l'amor i per a l'amor com a valor suprem i fonamental del matri­moni i de la família;

considerem que la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, són valors que enriqueixen l'acció educativa i el seu cultiu és especialment urgent en la nos­tra societat;

orientem i acompanyem els joves, àdhuc més enllà de l'aula, en el descobri­ment i acompliment d'un projecte de vida realista i orientat vers els altres, en particular en allò que es refereix a la vida afectiva i sexual, l'activitat profes­sional, l'opció sòcio-política, el sentit últim i global de l'existència, i també en una preparació remota al matrimoni bo i apreciant la seva dignitat i la seva vocació i missió.

Tenim un Projecte Educatiu que concreta la realització gradual i progressiva d'aquesta proposta d'educació integral, d'acord amb els diversos nivells escolars.

 

 

Alguns aspectes característics de les escoles manyanetianes.

 

La pedagogia natzareno-familiar del Pare Manyanet orienta la nostra acció educativa, que suposa: 

·    un clima familiar que anima tot l'àmbit escolar;

·    una relació educativa personal amb l'alumne, que té l'origen en la coneixença, l'acceptació i el respecte de la seva singularitat i que es basa en el tracte fami­liar, la confiança i el diàleg;

·    l'emulació, que significa superació d'un mateix i estímul davant les pròpies limitacions;

·    la previsió, per la qual, tot coneixent el cor del jove i les necessitats del nostre temps, desenvolupem actituds que permetin de superar els riscos i els perills i ajudem els joves a aprofitar la seva joventut i a viure amb plenitud les seves aspiracions;

·    l'esperit d'observació i d'autocrítica;

·    l'amor a l'aplicació, al sentit del deure, al treball en equip i a la disciplina personal;

·    la presència-convivència dels educadors amb els alumnes i els pares, bo i fent-se presents en llur vida, encoratjant llurs iniciatives i aportant elements de ma­duració continuada.

 

 

 

 

La comunitat educativa de les nostres escoles 

 

Aquest model d'educació cristiana exigeix que l'escola sigui una autèntica Comunitat Educativa. El conjunt d'estaments i persones que la formem ens integrem harmònica­ment, a través d'una acció educativa coherent:

   la Institució Titular, és a dir, la Congregació de Fills de la Sagrada Família, és responsable de la definició i continuïtat dels principis i dels criteris d'ac­tuació que garanteixen la qualitat de l'educació cristiana que volem im­partir;

  els pares, com a principals responsables de l'educació dels fills, participen activament en la vida de l'escola i li donen suport, sobretot a través de l'Asso­ciació de Pares d'Alumnes en les diverses activitats que duu a terme;

  els alumnes són els primers protagonistes de la formació; intervenen activa­ment en la vida de l'escola i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva edat;

  els professors juguen un paper decisiu en l'escola, ja que estan directa­ment implicats en la preparació, la realització i l'avaluació del Projecte Edu­catiu;

■  el personal d'administració i serveis presta una col·laboració valuosa acomplint les funcions necessàries per a la bona marxa del centre.

La relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l'escola dóna fecunditat i coherència a l'acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació inte­gral dels alumnes.

A través de l'autoavaluació contínua, verifiquem el nivell de qualitat de l'acció educa­tiva de l'escola i la seva adequació als interessos i necessitats de les famílies i dels alumnes.

 

 

 

 El nostre model de gestió

 

Pares, professors, alumnes, titular i personal d'administració i serveis realitzem conjunta­ment una tasca que ens aglutina i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la for­mació integral dels mateixos alumnes.

Amb aquesta intenció:

■  procurem que la participació de tots en la vida de l'escola ens ajudi a construir la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu;

■ tenim un Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de l'escola i garanteix l'adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l'acció educativa;

■  el nostre Consell Escolar promou l'actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en el medi social i eclesial, i fomenta la corresponsabilitat.

Aquestes idees són una breu síntesi del Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes.

El coneixement i l'acceptació d'aquests principis i criteris d'actuació faran convergir les il·lusions pedagògiques i l'acció formadora de tots els qui constituïm la Comunitat Educativa.

FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Barcelona, 1987