Logo25anys

 

 

Preàmbul

Constitució i les lleis reconeixen el dret de tothom a l'educació i a la llibertat d'ensenyament. És a dir, en la nostra societat democràtica i pluralista, s'ha de garantir l'exercici dels següents drets i llibertats:

   el dret dels infants, adolescents i joves a una escola que promogui el ple desenvolupament de la persona i la seva capacitació per a la vida professional;

   el dret dels pares a decidir sobre el tipus d'educació que han de rebre els seus fills, a elegir l'escola que prefereixin,i a ser respectats en llurs conviccions;

    el dret de les persones i grups socials a crear i dirigir escoles i a impartir-hi un determinat tipus d'educació (expressari garantir el Caràcter Propi);

    el dret dels professors a realitzar la seva acció docent amb llibertat, d'acord amb les característiques pròpies del centre i el nivell educatiu que els correspongui.

L'escola, per consegüent, és una de les respostes institucionals més importants al dret de tota persona a l'educaciói un dels factors més decisius per a la formació de les persones i de les famílies en l'estructuració de la vida i de la societat.

Els poders públics, com a responsables del bé comú i garants dels drets i llibertats dels ciutadans, han de fer possible l'exercici pràctic del dret de tothom a l'educació, bo i assegurant la gratuïtat de les escoles i lallibertat d'ensenyament

 

 

La nostra proposta educativa

El pluralisme de la nostra societat es tradueix en una diversitat d'escoles, algunes de les quals han estat creades pels poders públics i altres són fruit de la lliure iniciativa dels ciutadans. Les nostres són d'aquestes; són un oferiment de la Congregació de Fills de la Sagrada Família, institució eclesial formada per religiosos-sacerdots i concebuda com una família al servei de les famílies, principalment per mitjà de l'educació i instrucció catòlica dels infants i dels joves, que segueix i proposa el model de la Sagrada Família de Natzaret.

Amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l'Església del nostre país, sintetitzem l'Ideari o Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes en els següents principis i criteris d'actuació inspirats en la que nosaltres anomenem Pedagogia de l'Evangeli de Natzaret, que formulà i posà en pràctica Sant Josep Manyanet.

 

 

Les nostres escoles

Les nostres escoles promouen la formació integral dels alumnes d'acord amb una con­cepció integral de l'home, de la vida i del món. Són, al mateix temps, una llar i una esco­la, per tal que els alumnes, talment com Jesús a Natzaret, assoleixin un creixement inte­gral i harmònic, i es preparin a participar activament en la transformació i millorament de la família i de la societat. Per això:

   promouen un ambient, que anomenem natzareno-familiar per tal com, inspi­rant-se en la vida i formació de la família de Natzaret, fa de les nostres esco­les una veritable prolongació de la llar, on l'alumne és conegut i cridat pel propi nom, i els educadors són pares abans que mestres;

  són centres on la cultura del cor i de l'intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota la labor pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics al servei de l'educació;

  presenten l'Evangeli com una opció de vida i compromís, fent referència cons­tantment en la formació religiosa i catequètica a l'estil de vida i als valors de Jesús, Maria i Josep a Natzaret;

  orienten els alumnes en la descoberta i maduració de llur vocació, especial­ment per mitjà d'una preparació progressiva vers el sagrament del matri­moni;

  ofereixen una experiència familiar el més rica possible, gràcies a l'acceptació i respecte mutus, a les relacions personals basades en la confiança i el diàleg, i l'ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots;

estan obertes a totes les famílies, especialment a les més necessitades, i per tant, s'acullen al finançament públic d'acord amb les lleis, a fi de garantir la gratuïtat de l'educació;

fan realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Co­munitat Educativa en un clima de veritable família;

s'insereixen en la realitat sòcio-cultural de Catalunya com a centres d'anima­ció i serveis culturals, i com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora.

 

 

L’educació cristiana a les nostres escoles

 

A les nostres escoles procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Amb aquest objectiu,

    els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives;

    eduquem la seva dimensió social i promovem la seva inserció en la comunitat mitjançant la vida familiar, l'experiència del grup i aquelles formes de con­ducta pròpies d'un home i d'un cristià;

    fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.

L'educació cristiana que promovem vol tenir sempre el caràcter d'un oferiment respec­tuós envers la llibertat de tots els alumnes, dels professors i de les famílies, els quals han de respectar igualment el Caràcter Propi del centre. Amb aquests criteris,

  ensenyem la religió catòlica i pretenem la formació d'uns alumnes conscients i responsables, a través d'un plantejament fonamentat i crític del fet religiós;

  afavorim la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, de manera que desemboqui en la síntesi entre la fe i la vida, i en la seva participació activa en la comunitat eclesial;

  eduquem en l'amor i per a l'amor com a valor suprem i fonamental del matri­moni i de la família;

considerem que la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, són valors que enriqueixen l'acció educativa i el seu cultiu és especialment urgent en la nos­tra societat;

orientem i acompanyem els joves, àdhuc més enllà de l'aula, en el descobri­ment i acompliment d'un projecte de vida realista i orientat vers els altres, en particular en allò que es refereix a la vida afectiva i sexual, l'activitat profes­sional, l'opció sòcio-política, el sentit últim i global de l'existència, i també en una preparació remota al matrimoni bo i apreciant la seva dignitat i la seva vocació i missió.

Tenim un Projecte Educatiu que concreta la realització gradual i progressiva d'aquesta proposta d'educació integral, d'acord amb els diversos nivells escolars.

 

 

Alguns aspectes característics de les escoles manyanetianes.

 

La pedagogia natzareno-familiar del Pare Manyanet orienta la nostra acció educativa, que suposa: 

·    un clima familiar que anima tot l'àmbit escolar;

·    una relació educativa personal amb l'alumne, que té l'origen en la coneixença, l'acceptació i el respecte de la seva singularitat i que es basa en el tracte fami­liar, la confiança i el diàleg;

·    l'emulació, que significa superació d'un mateix i estímul davant les pròpies limitacions;

·    la previsió, per la qual, tot coneixent el cor del jove i les necessitats del nostre temps, desenvolupem actituds que permetin de superar els riscos i els perills i ajudem els joves a aprofitar la seva joventut i a viure amb plenitud les seves aspiracions;

·    l'esperit d'observació i d'autocrítica;

·    l'amor a l'aplicació, al sentit del deure, al treball en equip i a la disciplina personal;

·    la presència-convivència dels educadors amb els alumnes i els pares, bo i fent-se presents en llur vida, encoratjant llurs iniciatives i aportant elements de ma­duració continuada.

 

 

 

 

La comunitat educativa de les nostres escoles 

 

Aquest model d'educació cristiana exigeix que l'escola sigui una autèntica Comunitat Educativa. El conjunt d'estaments i persones que la formem ens integrem harmònica­ment, a través d'una acció educativa coherent:

   la Institució Titular, és a dir, la Congregació de Fills de la Sagrada Família, és responsable de la definició i continuïtat dels principis i dels criteris d'ac­tuació que garanteixen la qualitat de l'educació cristiana que volem im­partir;

  els pares, com a principals responsables de l'educació dels fills, participen activament en la vida de l'escola i li donen suport, sobretot a través de l'Asso­ciació de Pares d'Alumnes en les diverses activitats que duu a terme;

  els alumnes són els primers protagonistes de la formació; intervenen activa­ment en la vida de l'escola i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva edat;

  els professors juguen un paper decisiu en l'escola, ja que estan directa­ment implicats en la preparació, la realització i l'avaluació del Projecte Edu­catiu;

■  el personal d'administració i serveis presta una col·laboració valuosa acomplint les funcions necessàries per a la bona marxa del centre.

La relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l'escola dóna fecunditat i coherència a l'acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació inte­gral dels alumnes.

A través de l'autoavaluació contínua, verifiquem el nivell de qualitat de l'acció educa­tiva de l'escola i la seva adequació als interessos i necessitats de les famílies i dels alumnes.

 

 

 

 El nostre model de gestió

 

Pares, professors, alumnes, titular i personal d'administració i serveis realitzem conjunta­ment una tasca que ens aglutina i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la for­mació integral dels mateixos alumnes.

Amb aquesta intenció:

■  procurem que la participació de tots en la vida de l'escola ens ajudi a construir la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu;

■ tenim un Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de l'escola i garanteix l'adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l'acció educativa;

■  el nostre Consell Escolar promou l'actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en el medi social i eclesial, i fomenta la corresponsabilitat.

Aquestes idees són una breu síntesi del Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes.

El coneixement i l'acceptació d'aquests principis i criteris d'actuació faran convergir les il·lusions pedagògiques i l'acció formadora de tots els qui constituïm la Comunitat Educativa.

FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Barcelona, 1987

JoomBall - Cookies

Cookies - Informació adicional

Ús d’adreces IP i cookies, i recollida de dades estadístiques

El col·legi Pare Manyanet de Reus l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.

Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies.

Les cookies (galetes) són arxius que es poden descarregar en el seu equip quan visita pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari i millorar el servei ofert.

Les cookies que es puguin utilitzar en aquest portal s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari.