CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis, i de la Institució titular.

La composició del Consell Escolar és la següent: 

  • El director del centre
  • Tres representants de la institució titular
  • Quatre representants del professorat
  • Quatre representants dels pares i mares d'alumnes.
  • Dos representants dels alumnes
  • Un representant del personal d'administració i serveis.


Cada dos anys es fa la renovació del 50 % dels seus membres.

Les seves funcions són les que li atorga la llei vigent.