CONTINGUTS :


 

 

QUÈ ÉS L’ESO?

 

L’educació secundària obligatòria és una etapa més en la formació de l’alumne.  S’accedeix un cop finalitzada l’educació primària. Comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Afrontaran amb força garantia d’èxit els nous reptes i les noves etapes (batxillerat, cicles formatius).

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

 

 

COM S’ORGANITZA EL CURRÍCULUM?

 

El currículum és el conjunt de matèries que cursen els alumnes.  Està conformat per una part comuna i una altra específica.  Els tres primers cursos tenen una estructura semblant i el quart curs té a més un caràcter orientador de cara als estudis posteriors.

 

 

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN

 

1. Comunes. Les cursen tots els alumnes. Inclouen les competències bàsiques i els continguts que ha de dominar tot l’alumnat.

El currículum corresponent a la part comuna garanteix la presència equilibrada de les matèries al llarg dels quatre cursos de l’etapa.

2. Específiques. Atenen els interessos, capacitats i expectatives de cada alumne/a. Entre d’altres, s’ofereix la segona llengua estrangera, el francés, a segon i tercer d’ESO.  A 4t d’ESO s’ofereixen en forma d’itineraris o opcions.

Les matèries especifiques suposen, per una banda, un suport de reforç a les matèries comunes per a aconseguir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, i per altra, permet l’alumnat accedir a altres coneixements no inclosos dintre del currículum comú.  Entre d’altres, podem destacar les següents matèries específiques:

3. Treball de síntesi/ Projecte de recerca. Als tres primers cursos d’ESO l’alumnat ha de realitzar el Treball de Síntesi, que és substituït a 4t pel Projecte de Recerca. El fan tots els alumnes. Són unes propostes globalitzades d'ensenyament-aprenentatge a realitzar en grup, concebudes per comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que els alumnes siguin capaços de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

4. Tutoria. Una hora per setmana a cada curs. Es tracta d’acompanyar i orientar els alumnes, individualment i en grup. Un aspecte important de l’acció tutorial és el diàleg i la cooperació amb les famílies per tal d’aconseguir un objectiu comú

5. Religió. La cursen tots els alumnes. És un aspecte important del Projecte Educatiu del Centre —fidel a l’Ideari de les Escoles Manyanetianes— que han triat els pares en confiar-nos la formació dels seus fills.

 

 

QUÈ OFERIM COM A ESCOLA MANYANET?

 

La secundària és una etapa clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies.

Al Col·legi Manyanet de Reus treballem per oferir una educació integral de qualitat que asseguri que el nostre alumnat acabi amb una sòlida formació acadèmica i humana (educació de d’intel·lecte i el cor).

Fer l’ESO al Col·legi Manyanet de Reus suposa:

 

 

LLENGUA ESTRANGERA

 

L’aprenentatge dels idiomes és fonamental  i s’amplia l’oferta establerta oficialment en el currículum de l’ESO:

L’escola Pare Manyanet té la qualificació d’Escola Multilingüe. A més, també és un centre GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme).

 

 

TUTORIA

 

El sentit de l’acció tutorial és promoure, acompanyar i garantir la formació i creixement integrals i harmònics de cada un dels alumnes.

L’acció tutorial s’ocupa de la vessant orientadora de l’educació, en els àmbits:

El gabinet psicopedagògic intervé en totes aquestes tasques.