Logo25anys

 

  


 CONTINGUTS :


 

 

QUÈ ÉS L’ESO?

 

L’educació secundària obligatòria és una etapa més en la formació de l’alumne.  S’accedeix un cop finalitzada l’educació primària. Comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Afrontaran amb força garantia d’èxit els nous reptes i les noves etapes (batxillerat, cicles formatius).

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

 

 

COM S’ORGANITZA EL CURRÍCULUM?

 

El currículum és el conjunt de matèries que cursen els alumnes.  Està conformat per una part comuna i una altra específica.  Els tres primers cursos tenen una estructura semblant i el quart curs té a més un caràcter orientador de cara als estudis posteriors.

 

 

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN

 

1. Comunes. Les cursen tots els alumnes. Inclouen les competències bàsiques i els continguts que ha de dominar tot l’alumnat.

El currículum corresponent a la part comuna garanteix la presència equilibrada de les matèries al llarg dels quatre cursos de l’etapa.

2. Específiques. Atenen els interessos, capacitats i expectatives de cada alumne/a. Entre d’altres, s’ofereix la segona llengua estrangera, el francés, a segon i tercer d’ESO.  A 4t d’ESO s’ofereixen en forma d’itineraris o opcions.

Les matèries especifiques suposen, per una banda, un suport de reforç a les matèries comunes per a aconseguir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, i per altra, permet l’alumnat accedir a altres coneixements no inclosos dintre del currículum comú.  Entre d’altres, podem destacar les següents matèries específiques:

 •      Francès
 •      Reforç de llengües: català, castellà i anglès.
 •      Reforç de matemàtiques.
 •      Cultura clàssica.

3. Treball de síntesi/ Projecte de recerca. Als tres primers cursos d’ESO l’alumnat ha de realitzar el Treball de Síntesi, que és substituït a 4t pel Projecte de Recerca. El fan tots els alumnes. Són unes propostes globalitzades d'ensenyament-aprenentatge a realitzar en grup, concebudes per comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que els alumnes siguin capaços de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

4. Tutoria. Una hora per setmana a cada curs. Es tracta d’acompanyar i orientar els alumnes, individualment i en grup. Un aspecte important de l’acció tutorial és el diàleg i la cooperació amb les famílies per tal d’aconseguir un objectiu comú

5. Religió. La cursen tots els alumnes. És un aspecte important del Projecte Educatiu del Centre —fidel a l’Ideari de les Escoles Manyanetianes— que han triat els pares en confiar-nos la formació dels seus fills.

 

 

QUÈ OFERIM COM A ESCOLA MANYANET?

 

La secundària és una etapa clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies.

Al Col·legi Manyanet de Reus treballem per oferir una educació integral de qualitat que asseguri que el nostre alumnat acabi amb una sòlida formació acadèmica i humana (educació de d’intel·lecte i el cor).

Fer l’ESO al Col·legi Manyanet de Reus suposa:

 • Oferim una formació sòlida i integral, amb una oferta que dóna resposta a tothom i avalada per resultats i avaluacions externes.
 • Clima familiar. Els nostres alumnes se senten acompanyats, valorats i estimats com a persones en un ambient familiar i de bona convivència. 
 • Llengua estrangera.Conscients de la importància del coneixement i domini de l’anglès oferim més hores d’aquesta llengua, s’utilitza en altres matèries no lingüístiques com a llengua vehicular i es programen activitats i intercanvis amb altres escoles estrangeres.  Des de 2n d’ESO s’ofereix també el francès com a segona llengua estrangera
 • Relació escola-família. La relació entre la família i l’escola és fonamental i l’entesa és necessària.  Fomentem la comunicació fluïda, el control immediat de les incidències i l’intercanvi d’informació amb les famílies.
 • Innovació pedagògica. En un context on la societat està en canvi continu obliga l’alumnat a una adaptació permanent.  Oferim centrar-nos més en l’aprenentatge que en l’ensenyament, per dotar els nois i noies de les eines que el permetin créixer i que ells siguin els protagonistes.  En aquest sentit oferim un ensenyament on les tecnologies, l’aprenentatge cooperatiu, el treball competencial i la cultura del pensament comencin a tenir un pes important.  Cal per altra banda trobar un equilibri on igualment es treballi també la memòria, el treball personal i es fomenti l’esforç.
 • Formació complementària i en valors. Treballem per què els nostres alumnes siguin bones persones i autèntics ciutadans.  Els nois i noies participen en activitats d’educació de la salut, internet segura, educació cívica, educació financera, en campanyes de solidaritat, en sortides de convivència

 

 

LLENGUA ESTRANGERA

 

L’aprenentatge dels idiomes és fonamental  i s’amplia l’oferta establerta oficialment en el currículum de l’ESO:

 • Tres hores setmanals de Llengua anglesa de primer a quart.
 • Anglès en altres matèries: ciències naturals, emprenedoria i drama en matèria específica.
 • Francès com a segona llengua estrangera a 2n i 3r.
 • Preparació per a l’obtenció de títols oficials d’anglès de Cambridge i EOI.

L’escola Pare Manyanet té la qualificació d’Escola Multilingüe. A més, també és un centre GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme).

 

 

TUTORIA

 

El sentit de l’acció tutorial és promoure, acompanyar i garantir la formació i creixement integrals i harmònics de cada un dels alumnes.

L’acció tutorial s’ocupa de la vessant orientadora de l’educació, en els àmbits:

 • Orientació personal. Ajudar l’alumnat en la seva formació integral i preparació per a la vida, en el sentit de desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques pròpies d’aquestes edats en el camí de la maduració personal.
 • Orientació escolar, acadèmica i professional. Dur a terme un assessorament curricular en els diversos itineraris acadèmics dels alumnes i en la preparació de cara al seu futur, fomentant especialment la capacitat de presa de decisions.
 • Orientació en el procés d’aprenentatge. Fomentar la capacitació de l’alumnat en els procediments, tècniques i estratègies d’aprenentatge dirigits a la millora del procés educatiu.

El gabinet psicopedagògic intervé en totes aquestes tasques.

 


 

JoomBall - Cookies

Cookies - Informació adicional

Ús d’adreces IP i cookies, i recollida de dades estadístiques

El col·legi Pare Manyanet de Reus l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.

Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies.

Les cookies (galetes) són arxius que es poden descarregar en el seu equip quan visita pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari i millorar el servei ofert.

Les cookies que es puguin utilitzar en aquest portal s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari.